Perlembagaan

PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN

Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti  dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41, Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Persatuan Sains dan Teknologi Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Perempuan China Pulau Pinang yang selepas ini disebut sebagai “persatuan” sahaja.

PERATURAN 1  NAMA DAN ALAMAT

  1. Nama Persatuan: Persatuan Sains dan Teknologi

                                Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Perempuan China Pulau Pinang

  1. Alamat: Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Perempuan China Pulau Pinang

                                2, Jalan Gottlieb,

                                10350 Pulau Pinang

PERATURAN 2  MATLAMAT

Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.

PERATURAN 3  OBJEKTIF

3.1  Supaya ahli dapat menganggotai Persatuan dan Kelab (Persatuan Sains dan Teknologi) dengan lebih terpimpin dalam menimba ilmu pengetahuan Sains dan  memupuk semangat bekerjasama antara ahli.

3.2  Ahli-ahli Persatuan Sains dan Teknologi akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutinya.

PERATURAN 4  KEAHLIAN

4.1  Dibuka kepada semua murid sekolah ini.

4.2  Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan

4.3  Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.

PERATURAN 5  GURU PENASIHAT

5.1  Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.

5.2  Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.

5.3  Guru  Penasihat hendaklah sentiasa barsama dengan ahli-ahli semasa ativiti dijalankan.

PERATURAN 6  AHLI JAWATANKUASA

6.1  Dilantik semasa Mesyuarat Agong.

6.2  Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.

6.3  Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.

6.4  Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.

6.5  Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan hendaklah menghantar surat peletakan jawatan kepada Guru Penasihat.

6.6  Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:-

6.6.1  Pengerusi

6.6.2  Naib Pengerusi

6.6.3  Setiausaha

6.6.4  Penolong Setiausaha

6.6.5  Bendahari

6.6.7  Ahli Jawatankuasa (bilangan bergantung keperluan)

PERATURAN 7  TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA

7.1  Pengerusi

7.1.1  Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat.

7.1.2  Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.

7.1.3  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

7.2  Naib Pengerusi

7.2.1  Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi.

7.2.2  Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.

7.2.3  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

7.3  Setiausaha

7.3.1  Menguruskan hal-hal surat menyurat.

7.3.2  Mencatat kedatangan dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan.

7.3.3  Mencatat kehadiran ahli.

7.3.4  Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.

7.3.5  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

7.4  Penolong Setiausaha

7.4.1  Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.

7.4.2  Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan Setiausaha.

7.4.3  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

7.5  Bendahari

7.5.1  Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan

7.5.2  Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.

7.5.3  Menyediakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya.

7.5.4  Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.

7.5.5  Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.

7.5.6  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

7.7  Ahli jawatankuasa

7.7.1  Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.

7.7.2  Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.

7.7.3  Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

PERATURAN 8  KEWANGAN

8.1  Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM1.00 seorang sebulan.

8.2  Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti.

8.3  Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.

8.4  Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah, sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar.

PERATURAN 9  KEHADIRAN/PENYERTAAN

9.1  Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun.

9.2  Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.

PERATURAN 10  AKTIVITI

10.1  Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.

10.2  Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumukan kepada pengetahuan ahli.

PERATURAN 11  PERATURAN-PERATURAN

11.1  Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.

11.2  Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.

11.3  Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.

PERATURAN 12  TINDAKAN DISIPLIN

12.1  Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.

12.2  Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut:

12.2.1  Amaran lisan

12.2.2 Amaran bertulis

12.3  Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.

PERATURAN 13  PINDAAN PERLEMBAGAAN

13.1  Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia dipinda.

13.2  Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli, ahli jawatankuasa, Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.

13.3  Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.

13.4  Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamerkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.

PERATURAN 14  PEMBUBRAN PERSATUAN

14.1  Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.

14.2  Segala hutang wajib dijelaskan. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar.

PERATURAN 15  HAL-HAL LAIN

15.1  Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti yang dijalankan.

15.2  Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh minat.